Termeni și Condiții

 • By
 • 17 Oct, 2019
Termeni și Condiții

(1) Definiții

În înțelesul prezenților termeni și condiții sunt aplicabile următoarele definiții:

(1) Prin Bonificații comerciale se înțeleg reduceri, vouchere, discount-uri, tichete cadou și alte asemenea.

(2) Prin Conținutul site-ului se înțeleg următoarele:

a. toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin orice mod, utilizând un dispozitiv informatic;

b. toate informațiile privind bunurile și serviciile furnizate de către Cuofloare, astfel cum au fost publicate pe prezentul Site, indiferent de momentul când au fost publicate și de modul de publicare;

c. conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor site-ului sau Cumpărătorilor de către Cuofloare prin dispozitive informatice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;

d. orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Cuofloare către Utilizatorul site-ului sau către Cumpărător, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

e. informații legate de bunurile, serviciile și/sau prețurile publicate de Cuofloare într-o anumită perioadă;

f. informații legate de bunurile, serviciile și/sau prețurile publicate de către un terț cu care Cuofloare are încheiate contracte, indiferent de natura și durata acestora;

g. orice alte date referitoare la Site și la Cuofloare.

(3) Prin Comandă se înțelege acel document electronic întocmit în mod automat de către Site, pe baza bunurilor și serviciilor cuprinse în Coșul de cumpărături la momentul întocmirii documentului, prin care Cumpărătorul își exprimă acordul expres pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor prevăzute în formularul de comandă.

(4) Prin Contract încheiat la distanță se înțelege contractul care se încheie între Cuofloare și Cumpărător în momentul acceptării unei comenzi de către Cuofloare.

(5) Prin Cookie se înțelege un fișier de mici dimensiuni, având conținut alfanumeric, unic, care se stochează în dispozitivul informatic al Utilizatorului site-ului, cu care acesta accesează Site-ul.

(6) Prin Coș de cumpărături se înțelege sistemul integrat al Site-ului de gestionare a bunurilor și serviciilor care au fost selectate de Utilizatorul site-ului din oferta comercială Cuofloare, astfel cum a fost publicată pe Site, în vederea plasării unei Comenzi.

(7) Prin Cumpărător se înțelege persoana fizică (cu vârsta de peste 18 ani), persoana juridică sau entitatea juridică care plasează o Comandă prin intermediul Site-ului. Poate fi Cumpărător și persoana fizică cu vârsta sub 18 ani atunci când are acordul părinților sau a tutorelui, după caz.

(8) Prin Site se înțelege pagina web accesibilă atât prin utilizarea numelui de domeniu cuofloare.ro, cât și prin orice alt nume de domeniu care redirecționează către numele cuofloare.ro sau care trimit către resursele web accesibile utilizând numele de domeniu cuofloare.ro.

(9) Prin Titularul site-ului sau Cuofloare se înțelege DAVID S. MARILENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul profesional stabilit în București Sectorul 3, Str. LT. ALEXANDRU POPESCU, Nr. 9B, Modul T5, Mansarda, Camera 1, având nr. de ordine la Registrul Comerțului F40/1531/2020 și CUI 42763830.

(10) Prin Utilizatorul site-ului se înțelege orice persoana fizică sau juridică care accesează Site-ul și Conținutul site-ului printr-un dispozitiv informatic apt a se conecta la internet.

(2) Obiectul prezenților termeni și condiții

(1) Prezenții termeni și condiții acoperă:

a. condițiile de utilizare a Site-ului și a Conținutului site-ului de către Utilizatorul site-ului orice persoana fizică sau juridică care accesează Site-ul și Conținutul site-ului printr-un dispozitiv informatic apt a se conecta la internet;

b. plasarea Comenzilor de către Cumpărători și livrarea acestora;

c. politica privind Cookie-urile;

d. situația datelor cu caracter personal prelucrate;

e. politica de retur;

f. dreptul de retragere din Contractele încheiate la distanță;

g. alte aspecte juridice, astfel cum rezultă din cuprinsul prezenților termeni și condiții.

(3) Despre utilizarea site-ului

(1) Prezentul Site este destinat, în principal, comercializării serviciilor/produselor furnizate de către Cuofloare.ro către Cumpărători, dar și pentru promovarea Cuofloare.ro, precum și pentru alte activități ale Cuofloare.ro

(2) Utilizatorul site-ului va utiliza site-ul cu bună-credință și se va abține de la orice utilizare care contravine legislației în vigoare și a bunelor moravuri.

(3) Este strict interzis ca Utilizatorii site-ului să se angajeze în activități de natură a perturba activitatea Site-ului (atacuri de tip DDoS și alte asemenea), activități de phishing, activități care denaturează Conținutul Site-ului și alte asemenea.

(4) Cuofloare își rezervă dreptul de a apela la toate mijloace legale de sancționare a utilizării ilicite a Site-ului și a Conținutului Site-ului.

(4) Comenzile.

(1) Comanda se consideră plasată la momentul confirmării acesteia de către Cuofloare, orice termen aplicabil (inclusiv, fără limitare la, cel de livrare) începând să curgă de la momentul acceptării comenzii de către Cuofloare.

(2) Cuofloare va accepta Comanda în termen de 72(șaptezecișidouă) de ore de la plasarea Comenzii. În cazul în care Comanda nu a fost acceptată în acest interval, Comanda se va considera refuzată.

(3) Încasarea sumei de bani aferentă Comenzii în avans nu reprezintă acordul Cuofloare privind acea comandă. În cazul în care Cuofloare refuză acceptarea unei Comenzi pentru care a încasat în avans contravaloarea, va restitui banii Cumpărătorului în termen de 14(paisprezece) zile de la momentul la care Cumpărătorului a comunicat către Cuofloare modalitatea de restituire.

(4) Cuofloare poate refuza acceptarea unei comenzi atunci când consideră că nu o poate onora sau în alte situații justificate. Sunt situații justificate, de exemplu, fără limitare la:

a. Existența unor datorii ale Cumpărătorului față de Cuofloare, care nu au fost onorate până la momentul plasării comenzii;

b. Lipsa stocului privind bunul și/sau serviciul comandat;

c. Cazuri fortuite sau forță majoră;

d. Existența unui volum de activitate ridicat care face imposibilă livrarea bunurilor și serviciilor într-un termen rezonabil;

e. Imposibilitatea de livrare din alte motive;

f. Comanda cuprinde date vădit eronate;

g. Comanda prezintă caracter neserios;

h. Comanda încalcă o prevedere din prezenții termeni și condiții sau o prevedere legală;

i. Alte motive;

(5) Atunci când situațiile prevăzute la alin. (4) vizează numai o parte dintre bunurile și/sau serviciile cuprinse în Comanda formulată de către Cumpărător, Cuofloare va aduce această situație la cunoștința Cumpărătorului prin intermediul mijloacelor de contact furnizate de Cumpărător la momentul plasării Comenzii.

(6) În cazul în care Cuofloare nu își exprimă acceptul privind comanda plasată de Cumpărător, Cuofloare nu va fi ținut să furnizeze bunurile și/sau serviciile solicitate de Cumpărător și nu își asumă nicio răspundere privind prejudiciile care vor fi invocate de către Cumpărător prin refuzul de a accepta comanda plasată.

(7) Prin plasarea unei Comenzi, utilizând Site-ul, Cumpărătorul este de acord cu toți termenii și condițiile prevăzuți în prezentul document. De asemenea, Cumpărătorul este de acord să fie contactat de Cuofloare privind orice aspect referitor la Comandă.

(8) Comanda plasată de Cumpărător poate fi anulată până la momentul confirmării de către Cuofloare.

(9) Cumpărătorul poate contacta Cuofloare în sensul anulării comenzii, putând conveni anularea acesteia. Cuofloare nu este obligată să anuleze comanda în această situație.

(5) Plata.Facturarea.

(1) Plata bunurilor și/sau serviciilor achiziționate prin plasarea unei comenzi și încheierea Contractului la distanță se va realiza în termenele și modalitățile puse la dispoziția Cumpărătorului pe Site.

(2) Factura se va emite cel mai târziu până pe data de 15(cincisprezece) a lunii următoare celei în care au fost livrate bunurile și/sau serviciile achiziționate de Cumpărător.

(6) Livrarea comenzilor și inspectarea bunurilor/serviciilor livrate

(1) Bunurile și serviciile comandate de Cumpărător și care formează obiectul Contractului încheiat la distanță vor fi livrate către Cumpărător într-un termen de 30(treizeci) de zile de la momentul încheierii Contractului la distanță (când comanda plasată de Cumpărător a fost acceptată), cu excepția cazului în care pe Site se publică un termen mai mare de 30(treizeci) de zile, caz în care termenul publicat va fi cel de livrare.

(2) Termenele de livrare prevăzute pe Site sunt termene recomandate, termenul prevăzut la alin. (1) fiind cel aplicabil în toate cazurile.

(3) Bunurile vor fi livrate printr-un transportator partener al Cuofloare. Cuofloare poate realiza fixări fotografice ale bunurilor livrate (din care să reiasă starea acestora) la momentul predării acestora către transportator.

(4) Numai când Cumpărătorul solicită acest lucru la momentul plasării Comenzii, Cuofloare poate transmite Cumpărătorului fixarea fotografică realizată la momentul predării bunurilor către transportator.

(5) Cumpărătorul va inspecta bunurile/serviciile la momentul primirii acestora de la transportator și va semnala orice viciu, deteriorare, neconformitate și alte asemenea transportatorului, putând refuza primirea comenzii și făcând o mențiune corespunzătoare pe documentul de livrare.

(6) Cumpărătorul nu are dreptul să refuze primirea bunurilor față de care nu a fost semnalat vreun viciu, deteriorare, neconformitate sau alte asemenea ori să le restituie în mod abuziv.

(7) Cumpărătorul refuză primirea produselor ori le restituire în mod abuziv atunci când nu au fost semnalate vicii, deteriorări, neconformități și alte asemenea. Sunt considerate abuzive, fără limitare la, următoarele situații:

a. Produsul prezintă diferențe estetice minore față de produsul publicat pe Site;

b. Produsul are o altă culoare sau nuanță decât cea a exemplarului publicat pe Site, atunci când culoarea nu a fost prevăzută ca un element esențial al bunului vândut de Cuofloare;

c. Livrarea s-a produs înăuntrul termenului de livrare;

d. Cumpărătorul restituie un bun perisabil, față de care nu au fost reclamate și probate vicii, deteriorări, neconformități și alte asemenea transportatorului, la momentul livrării;

e. Alte situații similare.

(8) Primirea bunurilor/serviciilor fără rezerve de către Cumpărător și semnarea documentului de livrare prezumă integritatea și conformitatea bunurilor/serviciilor livrate.

(9) Proprietatea asupra bunurilor livrate se transferă la momentul semnării documentului de livrare de către Cumpărător sau la momentul primirii fără rezerve a acestuia, când un asemenea document nu a fost semnat.

(7) Comenzile privind bunuri perisabile

(1) Atunci când Cumpărătorul comandă bunuri perisabile de la Cuofloare, acesta nu beneficiază de dreptul de retragere din Contractul încheiat la distanță.

(2) Cuofloare va indica caracterul perisabil al bunurilor vândute. Cu toate acestea, omisiunea Cuofloare de a indica caracterul perisabil nu poate fi opus, atunci când bunul este în mod evident perisabil (flori tăiate, plante cu durata de viață redusă, flori/plante în ghiveci).

(3) Fără limitare, în sensul prezenților termeni și condiții și a Contractului încheiat la distanță, sunt considerate bunuri perisabile:

a. Florile/plantele naturale tăiate;

b. Florile/plantele naturale conservate prin diferite procedee/tehnici;

c. Produsele alimentare;

d. Semințele;

e. Florile/plantele naturale în ghiveci;

f. Alte bunuri susceptibile a fi degradate rapid sau care-și modifică starea și/sau proprietățile într-un interval scurt de timp.

(8) Comanda bunurilor personalizate

(1) Atunci când Cumpărătorul comandă bunuri personalizate de la Cuofloare, acesta nu beneficiază de dreptul de retragere din Contractul încheiat la distanță.

(2) Prin intermediul Site-ului se pot comanda variante personalizate ale bunurilor disponibile în oferta comercială Cuofloare, atunci când se prevede această posibilitate cu privire la bunul în cauză.

(3) Cumpărătorul se obligă să furnizeze indicații de personalizare în termeni clari și expliciți, iar când sunt elemente ale bunurilor personalizate comercializate de Cuofloare față de care Cumpărătorul nu a indicat nicio indicație de personalizare, acestea vor fi realizate la libera apreciere Cuofloare, Cumpărătorul acceptând opțîunile Cuofloare.

(4) În cazul bunurilor personalizate, Cuofloare poate refuza comanda pentru motivul că nu consideră că nu o poate onora, indiferent de cauza imposibilității. Cuofloare nu va răspunde pentru niciun prejudiciu invocat de persoana care a plasat comanda personalizată, ca urmare a refuzului.

(5) De asemenea, Cuofloare poate amâna acceptarea comenzii atunci când solicitările de personalizare nu sunt clare și sunt necesare lămuriri suplimentare din partea Cumpărătorului.

(6) Cumpărătorul nu poate modifica inidicațiile de personalizare după acceptarea comenzii de către Cuofloare, cu excepția cazului în care și Cuofloare este de acord cu această modificare.

(9) Dreptul de retrage din Contract

(1) Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul încheiat la distanță în termen de 14 zile de la livrarea produselor ori de la începerea prestării serviciilor prin completarea formularului de retragere, cu excepția cazurilor în care legea sau prezenții termeni și condiții prevăd altfel.

(2) Atunci când dreptul de retragere a fost exercitat, Cuofloare rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării (atunci când Cumpărătorul a optat pentru modalitatea standard de livrare oferită de Cuofloare), în termen de 14 zile de la data la care Cumparătorul a restituit bunurile către Cuofloare sau a furnizat o dovadă conform căreia Cumpărătorul a trimis înapoi bunurile către Cuofloare.

(3) Restituirea bunurilor livrate și costurile aferente restituirii către Cuofloare rămân în sarcina Cumpărătorului.

(4) La momentul recepționării bunurilor restituite de către Cumpărător, Cuofloare va inspecta starea acestora și va stabili existența unor diminuări a valorii bunurilor livrate (a se vedea și art. 10), precum și întinderea acestei diminuări, pe care o va comunica de îndată Cumpărătorului. Cuofloare va reține întinderea diminuării valorii bunurilor livrate din valoarea sumei pe care trebuie să o restituie Cumpărătorului sau, dacă a restituit suma la momentul stabilirii întinderii diminuării, va urmări Cumpărătorul prin orice mijloc prevăzut de lege în vederea recuperării acestor sume.

(5) În măsura în care este posibil, Cuofloare va publica anumite cote forfetare de diminuare a valorii bunurilor livrate, care vor fi avute în vedere la stabilirea întinderii diminuării.

(6) Cu toate acestea, Cuofloare poate propune acordarea uneia sau mai multe bonificații comerciale către Cumpărător în vederea menținerii bunurilor livrate, situație în care Cumpărătorul poate opta pentru păstrarea bunurilor livrate și să renunțe la retragere, situație în care va curge un nou termen de retragere de la data intervenirii acordului între părți.

(7) În cazul în care Cumpărătorul își exercită din nou dreptul de retragere în termenul de retragere ulterior, astfel cum este prevăzut la alin. (6), și a consumat bonificațiile comerciale, Cuofloare are dreptul la a solicita restituirea contravalorii bonificațiilor comerciale acordate și/sau la reținerea contravalorii bonificațiilor acordate din sumele pe care Cufloare le datorează către Cumpărător în temeiul exercitării dreptului de retragere.

(8) Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în cazul livrării de bunuri perisabile și nici în cazul celor personalizate.

(9) În conformitate cu prevederile art. 16 din OUG 34/2014, dreptul de retragere nu poate fi exercitat nici când:

a. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b. furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

f. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;

h. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

k. contractele încheiate în cadrul unei licitații;

l. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

(10) Diminuarea valorii bunurilor livrate

(1) Cumpărătorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea acestora într-un alt mod decât strict pentru a determina natura, calitățile și funcționarea bunurilor.

(2) Cumpărătorul va fi ținut responsabil de diminuarea valorii bunurilor și dacă Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, iar valoarea bunurilor a fost diminuată ca urmare a manipulării într-un alt mod decât strict pentru a determina natura, calitățile și funcționarea bunurilor.

(11) Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

(1) Toate informațiile, semnele, desenele, operele, elementele textuale și/sau grafice, precum și orice alt element care formează obiectul protecției legislației în materie de drepturi de autor, proprietate intelectuală și proprietate industrială sunt protejate conform legii și reproducerea/distribuirea/realizarea unor derivate ale acestora fără consimțământul autorului și/sau titularului dreptului în cauză sunt interzise.

(2)) Pe prezentul site sunt publicate atât informații, semne, desene, opere, elemente textuale și/sau grafice și alte elemente care aparțin atât Cuofloare, cât și care aparțin unor terți, în baza convențiilor și/sau licențelor încheiate între părți.

(3) Cuofloare își rezervă de a acționa împotriva persoanei care încalcă drepturile menționate în prezentul articol prin orice mijloc legal avut la dispoziție.

(12) Datele cu caracter personal

(1) În scopul onorării comenzilor și al utilizării prezentului Site, Cuofloare procesează date cu caracter personal prin intermediul sistemelor informatice, atât prin mijloace automatizate, cât și manuale, în scopul:

a. realizării diferitelor funcții ale Site-ului (a se vedea și art. 13 privind Cookie);

b. plasării și gestionării Comenzilor; 

c. încheierea și gestionarea Contractelor încheiate la distanță; 

d. a emiterii facturilor de servicii si produse comandate;

e. a livrării comenzilor plasate;

f. soluționarea cererilor/reclamațiilor/petițiilor formulate de Utilizatorii site-ului și/sau de Cumpărători;

g. acordarea unor bonificații comerciale;

h. soluționarea litigiilor/disputelor;

i. colectarea creanțelor neonorate de Cumpărători;

j. Marketing și publicitate;

k. restituirilor de sume încasate; și 

l. pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege care presupun stocarea datelor cu caracter personal colectate.

(2) Datele personale sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) și f), după caz, din Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

(3) Datele cu caracter personal prelucrate sunt cele solicitate prin formulare prevăzute pe site și, includ, fără limitare la:

a. Numele și prenumele;

b. Adresa de livrare;

c. Detalii de contact (e-mail-ul, numărul de telefon, numărul de fax ș.a.m.d);

d. IP-ul;

e. Semnătura;

f. Seria și nr. actelor de identitate;

g. CNP-ul;

h. Funcția deținută;

i. Denumirea angajatorului;

j. Alte date solicitate prin formularele prevăzute pe Site.

(4) Atunci când Site-ul prevede un formular prin intermediul căruia Cuofloare colectează date cu caracter personal, Site-ul va prevedea și datele cu caracter personal colectate și prelucrate, ca urmare a completării respectivului formular și a exprimării acordului privind prelucrarea acelor date.

(5) Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 (GDPR), titularul datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita Cuofloare:

a. de a solicita Cuofloare accesul la datele cu caracter personal;

b. de a solicita Cuofloare rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;

c. de a solicita Cuofloare restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu se realizează în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Cuofloare;

d. să se opună prelucrării datelor cu caracter personal Cuofloare, în măsura în care prelucrarea nu se realizează în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Cuofloare;

e. dreptului la portabilitatea datelor.

(6) Datele cu caracter personal vor fi șterse automat din sistem atunci când se împlinesc termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor legale care presupun stocarea datelor cu caracter personal.

(7) Când datele cu caracter personal nu sunt stocate pentru îndeplinirea unor obligații legale care presupun stocarea datelor cu caracter personal, atunci acestea vor fi șterse automat în termen de 1(un) an de la ultima interacțiune dintre titularul datelor cu caracter personal și Cuofloare. Activitățile prevăzute la art. 14 se consideră interacțiune dintre titularul datelor cu caracter personal și Cuofloare.

(8) Cuofloare nu va transfera datele cu caracter personal colectate către terți din România sau străinătate.

(9) În cazul în care Cuofloare intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, Cuofloare va informa Titularul datelor cu caracter personal despre acest lucru.

(10) Titularii datelor cu caracter personal pot formula cereri atât către responsabilul cu protecția datelor indicat la alin. (11), cât și către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(11) Responsabil cu protecția datelor este:

DAVID S. MARILENA

E-mail:

Telefon:

(1) Prezentul Site utilizează Cookie-urile prevăzute în Anexa 2., care vor fi utilizate numai în scopul declarat.

(2) Utilizatorul site-ului poate alege tip-ul de Cookie-uri pe care acceptă să fie stocate pe dispozitivul său informatic, utilizând formularul disponibil pe Site.

(3) Utilizatorul site-ului își exprimă acordul privind tipul de Cookies care vor fi stocate pe dispozitivul său informatic prin bifarea câmpurilor aferente din formularul privind Cookie și prin acționarea butonului aferent acceptării opțiunii formulate.

(4) Cuofloare poate stoca prin mijloace informatice acordul exprimat de Utilizatorul site-ului privind utilizarea Cookie-urilor utilizate de prezentul Site, atât pe serverele proprii cât și pe servicii terțe (cum ar fi, fără limitare la, serviciile de gestionare a acordurilor privind Cookie).

(5) Utilizatorul Site-ului își poate configura browser-ul astfel încât sa respingă fișierele cookie, conform specificațiilor fiecărui browser în parte, astfel cum sunt publicate de furnizorul browser-ului.

(6) Refuzul de a stoca Cookie-urile esențiale sau dezactivarea Cookie-urilor prin intermediul browser-ului de către Utilizatorul site-ului sunt de natură a afecta utilizarea Site-ului și accesarea Conținutului site-ului sau de a face imposibilă utilizarea Site-ului și accesarea Conținutului site-ului. Cuofloare nu răspunde pentru prejudiciile și/sau inconvenientele cauzate Utilizatorului site-ului în această situație.

(7) Unele dintre paginile Site-ului utilizează conținut de la furnizori externi (de exemplu, fără limitare la YouTube, Facebook și Twitter).

(8) Pentru a vizualiza conținutul de la terți, trebuie mai întâi să le acceptați termenii și condițiile specifice – inclusiv politicile lor privind modulele cookie, pe care nu le putem controla. Dacă nu vizualizați respectivul conținut, nu vi se va instala niciun cookie de la o parte terță.

(9) Acordul privind anumite Cookie de la terț este dat și prin completarea formularului Cuofloare, atunci când acele Cookie sunt prevăzute în Anexa 2.

(14) Marketing și publicitate

(1) Cuofloare își rezervă dreptul de a comunica către Utilizatorii site-ului și/sau către Cumpărători informații publicitare și/sau de marketing și/sau să acorde anumite bonificații comerciale, atunci când Utilizatorii site-ului și/sau Cumpărătorii își exprimă acordul privind acestea.

(2) Acordul Utilizatorilor site-ului și/sau Cumpărătorilor va fi dat expres completând formularul disponibil pe site, special destinat acestui scop.

(3) Utilizatorul site-ului și/sau Cumpărătorul își poate retrage oricând acordul privind comunicarea de informații publicitare și/sau de marketing și/sau acordarea de anumite bonificații comerciale. În cazul retragerii acordului Cuofloare va înceta de îndată aceste activități.

(15) Cereri, reclamații, sesizări

(1) Utilizatorii site-ului și/sau Cumpărătorii au dreptul să adreseze către Cuofloare cereri, reclamații, sesizări și alte asemenea în modalitățile prevăzute la Art. 17.

(2) În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din OUG 49/2009, Cuofloare va răspunde solicitărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile.

(3) În soluționarea solicitărilor prevăzute la alin. (1), Cuofloare va depune toate diligențele pentru identificarea unei soluții mutual favorabile.

(4) Cuofloare poate propune acordarea unor bonificații comerciale titularului solicitării, pe care titularul o poate accepta sub forma unei soluții mutual favorabile cererii, reclamației sau sesizării astfel formulate. Cuofloare nu este obligată să propună o astfel de bonificație comercială.

(16) Limitarea răspunderii

(1) Cuofloare nu răspunde pentru prejudiciile cauzate bunurilor livrate către Cumpărător, atunci când acestea rezultă din fapta proprie a Cumpărătorului ori din manipularea acestora neconformă (a se vedea și art. 10 din prezenții termeni și condiții).

(2) Cuofloare nu răspunde pentru livrarea unor bunuri care prezintă caractere neesențiale diferite de cele publicate pe Site și nici atunci când Cumpărătorul are în vedere anumite caractere ale bunului pe care le consideră esențiale, dar pe care nu le-a comunicat în prealabil către Cuofloare.

(3) Cuofloare nu răspunde pentru prejudiciile cauzate Cumpărătorului pentru livrarea bunurilor înăuntrul termenului de livrare prevăzut în prezenții termeni și condiții, dar Cumpărătorul se aștepta ca livrarea să aibă loc într-un termen mai scurt care nu a fost agreat în prealabil de părți.

(4) Cuofloare nu răspunde pentru prejudiciile cauzate Cumpărătorului atunci când acesta suferă de alergii ori alte patologii, ca urmare a expunerii la sau a intrării în contact cu bunurile livrate.

(5) Cuofloare nu răspunde pentru prejudiciile cauzate Cumpărătorului atunci când utilizează bunurile livrate într-un alt scop decât acela pentru care au fost destinate ori atunci când Cumpărătorul procesează bunurile livrate și consumă rezultatul procesării bunurilor livrate. Cu titlu de exemplu, fără limitare la, Cuofloare nu răspunde pentru utilizarea plantelor și/sau florilor livrate, atunci când Cumpărătorul le utilizează în producerea de alimente, obținerea anumitor esențe, tincturi, băuturi alcoolice ș.a.m.d. Cumpărătorul este pe deplin responsabil de utilizarea unor derivate ale bunurilor livrate de Cuofloare.

(6) De asemena, Cuofloare nu răspunde pentru prejudiciile cauzate Cumpărătorului în situația existenței unui caz fortuit sau în caz de forță majoră

(7) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Cazul fortuit se probează de către partea aflată în imposibilitate fortuită de executare a obligației în cauză prin orice mijloc de probă.

(8) Forța majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, epidemiile, pandemiile, epizootiile, enumerarea nefiind exhaustivă, ci exemplificativă.

(9) Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor exemplificate la alin. (1), care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți - indiferent de natura obligației în cauză, cât timp este legată de prezentul Contract.

(17) Comunicarea dintre părți

(1) Orice comunicare către Cuofloare se poate realiza la adresele și/sau coordonatele publicate pe Site, precum și la:

 • Telefon:

 • E-mail:

 • Adresă poștală:

(2) Orice comunicare către Cumpărător se consideră a fi efectuată la una dintre adresele și/sau coordonatele pe care le-a comunicat către Cuofloare cu ocazia completării unuia dintre formulare prevăzute pe Site.

(18) Drept aplicabil și litigii.

(1) Prezenții termeni și condiții, precum și Contractul încheiat la distanță, sunt guvernate de legea română.

(2) Litigiile ivite între Cuofloare și cumpărător vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar, în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, de către instanțele de judecată.

(3) Competența teritorială a instanțelor de judecată aparține instanțelor de la sediul profesional Cuofloare.

(4) În cazul în care Cumpărătorul este consumator, competența va fi determinată conform prevederilor procedurale aplicabile.

(19) Dispoziții tranzitorii și finale.

(1) Prezenții termeni și condiții sunt parte integrantă din Contractul încheiat la distanță, în urma acceptării unei comenzi plasate pe Site.

(2) În cazul în care pe Site se publică termeni și condiții noi față de cei aplicabili la momentul încheierii Contractului la distanță, se vor aplica în continuare termenii și condițiile în vigoare la momentul încheierii Contractului la distanță.

(3) Conținutul Contractului la distanță se va proba cu orice mijloc de probă.

(4) Cuofloare va indexa constant cuprinsul termenilor și condițiilor aplicabili prin intermediul arhivelor online, cum ar fi web.archive.org.

(5) Ultima formă a prezenților termeni și condiții indexată de web.archive.org până la momentul încheierii Contractului la distanță va fi considerată ca fiind forma aplicabilă, atunci când părțile nu probează o altă formă aplicabilă.

Anexa nr. 1

„COOKIES”

NumeServiciuScopTipul și durata modulului cookie
CookieConsentGestionare acord privind Cookie-uri prin serviciul online CookieBotStochează situația acordului (acord/dezacord) Utilizatorului site-ului pentru prezentul Site
StripeProcesator de plăți
NumeServiciuScopTipul și durata modulului cookie
_gatGoogle AnalyticsÎnregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice privind modul în care utilizatorul utilizează Site-ul
_gaGoogle Tag ManagerUtilizat de Google pentru a regla rata de solicitări.
_gidGoogleÎnregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice privind modul în care utilizatorul utilizează Site-ul
NumeServiciuScopTipul și durata modulului cookie
NumeServiciuScopTipul și durata modulului cookie

Anexa nr. 2

„MODEL CERERE RETRAGERE”

Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.


Către,

DAVID S. MARILENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


Telefon:

E-mail:


- Vă informez/Vă informăm (\*) prin prezenta cu privire la *retragerea*
mea/noastră (\*) din contractul referitor la:

vânzarea următoarelor produse (\*)/prestarea următoarelor servicii (\*)

 
 | Nr. crt. |  Produs/Serviciu |
 |----------| ----------------- |
 |     |          |
 |     |          |
       
       
          

Comandate la data .... și primite la data ...

Numele consumatorului (consumatorilor):

Adresa consumatorului (consumatorilor):

Semnătura consumatorului (consumatorilor)        |    Data
(doar în cazul în care acest 
formular este notificat pe hârtie)            |  ____________Tintesti la inima

Aranjamente personalizate!

Vezi produsele